02 mei 2017

Onderzoek naar zelfstandige weekmarkt

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel gaan onderzoeken of de weekmarkten in beide gemeenten verzelfstandigd kunnen worden. Doel is een toekomstgerichte, bedrijfsmatig opgezette en georganiseerde weekmarkt die een waardevolle aanvulling blijft vormen op het voorzieningenaanbod.

Wethouder Koos Loose: “De laatste tijd hoor je in steeds meer gemeenten in Nederland de vraag of gemeentelijke organisaties het organiseren van weekmarkten als hun taak moeten beschouwen. Een aantal gemeenten, bijvoorbeeld Valkenswaard, is al met succes overgegaan tot verzelfstandiging, door de tussenkomst van de stichting De Markt van Morgen.

De resultaten van weekmarkten in Nederland die reeds verzelfstandigd zijn, wijzen uit dat de bezetting, de omzet en het aantal ondernemers toeneemt. Koos Loose: “Dat is natuurlijk op zichzelf al een goede ontwikkeling, omdat het zorgt voor levendigheid in het centrum van je dorp. Maar er is ook sprake van een sneeuwbaleffect. Een aantrekkelijke en daardoor goedbezochte weekmarkt, helpt niet alleen de marktkooplieden, maar ook de omliggende ondernemers. En ook daar geldt: meer bezoekers en meer omzet heeft een gunstig effect op de werkgelegenheid.”

Het onderzoek

Om tot een goede keuze te kunnen komen is het gewenst om eerst door De Markt van Morgen een onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid. Uit dit onderzoek moet blijken op welke manier de markten in Sint-Michielsgestel en Boxtel het meest succesvol zijn dan wel geoptimaliseerd kunnen worden. Ook brengt het onderzoek in kaart wat de effecten voor de gemeente zijn en of verzelfstandiging überhaupt haalbaar is. Het voorstel om een onderzoek te doen naar verzelfstandiging van de weekmarkten is tot stand gekomen in samenwerking met de marktcommissie.

In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de aanwezige koopkracht en behoefte binnen de gemeente, het draagvlak bij huidige gecontracteerde marktkooplieden, de gemeentelijke effecten op gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid (o.a. gevolgen voor de functie marktmeester) en de gevolgen voor marktgelden en tarieven.

Andere rol

Mocht onderzoek uitwijzen dat verzelfstandiging voor de toekomst van de Boxtelse en de Gestelse weekmarkten goed is, dan krijgen de gemeenten een andere rol. Koos Loose: “De gemeente is in dat geval niet meer de organiserende verantwoordelijke partij, maar blijft wel als faciliterende partij betrokken bij de markt. Dit betekent dat de rechtmatigheid van de commerciële handelsactiviteiten op gemeentelijk grondgebied een verantwoordelijkheid wordt van De Markt van Morgen. De gemeente hoeft ook geen marktverordening meer te hebben, maar stelt wel de benodigde openbare ruimte beschikbaar.”

Foto's:


O